Home  |  전공안내 > 교과과정

교과과정


용인송담대학교 시각디자인과에서는 시각디자인과 관련 된 폭 넓은 지식과 창조적 능력을 함께 갖출 수 있도록 교육과정을 운영하고 있습니다.

세분화, 다양화되어 가고 있는 현대사회의 각 분야에서 필수적으로 필요한 디자이너의 양성을 목표로 삼고, 시장조사, 분석, 문제점 도출, 경쟁사 비교분석, 최종 제작물 완성까지의 기획력과 제작 능력을 갖춘 실무능력과 창의력을 지닌 디자이너 양성을 목표로 하고 있습니다.


1학년에는 시각디자인의 기초적인 능력을 키울 수 있도록 교육과정을 구성하였으며, 2학년에는 1학년에서 배운 다양한 기초지식을 바탕으로 여러 가지 능력을 융합하여 결과물을 만들 수 있는 교육과정을 가지고 있습니다. 이런 과정을 거쳐 인쇄매체와 인터넷매체 모두 디자인할 수 있는 인재를 양성하고 있습니다.

< 아래 교육과정표 참고 >

교과목


2016학년도
구분 교과번호 교과목명 1학년 2학년 NCS
구분
1학기 2학기 1학기 여름학기 2학기 겨울학기
학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점     학점 시수 학점     학점 시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습     이론 실습     이론 실습
총계(전공+교양) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21 0 0 2 0 0 120 0 0 0  
교양 필수 X00025 자기계발 멘토링 1 2                         1 2   2 자율과목
X00026 대인관계 멘토링       1 2                           1 2   2 자율과목
X00027 직업윤리 멘토링             1 2                     1 2   2 자율과목
X00028 취업전략 멘토링                         1 2         1 2   2 자율과목
X00010 사회봉사                                     1       자율과목
  교양필수합계 1 2   1 2   1 2         1 2         5 8   8  
선택 직업기초   학부별 직업기초 교과 수강
(교양교육과정표에서 확인)
2 2                                 2 2   2 직업기초
        2 2                           2 2   2 직업기초
외국어/기초학습/창업/컴퓨터/진로영역 교양교육과정표에서 선택 수강
▶ 교양필수 5학점 ▶교양선택 12학점(직업기초 4학점)
▶총 17학점 최소 수강 (2년제 기준)
교양선택합계 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4  
  교양합계 3 4 0 3 4 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 9 12 0 12  
전공 선택 VA0008 프레젠테이션                         3   3       3 0 3 3 NCS
C20032 출판디자인 기초 3   3                               3 0 3 3 NCS
C20033 출판디자인 응용       3   3                         3 0 3 3 NCS
C20037 타이포그라픽 기초 3   3                               3 0 3 3 NCS
C20038 타이포그라픽 응용       3   3                         3 0 3 3 NCS
C20034 아트북 기초 2   3                               2 0 3 3 NCS
C20035 아트북 응용       2   3                         2 0 3 3 NCS
C20043 출판일러스트레이션기초             3   3                   3 0 3 3 NCS
S-0039 편집디자인 기초             3   3                   3 0 3 3 NCS
S-0040 편잡디자인 응용                         3   3       3 0 3 3 NCS
C20042 광고디자인 기초             3   3                   3 0 3 3 NCS
C20044 광고디자인 응용                         3   3       3 0 3 3 NCS
S-0037 컴퓨터그래픽 기초 3   3                               3 0 3 3 NCS
S-0038 컴퓨터그래픽 응용       3   3                         3 0 3 3 NCS
C20038 웹디자인 기초 3   3                               3 0 3 3 NCS
C20041 웹디자인 응용       3   3                         3 0 3 3 NCS
C20031 웹디자인             2   3                   2 0 3 3 NCS
C20036 전자출판 기초 3   3                               3 0 3 3 NCS
C20039 전자출판 응용       3   3                         3 0 3 3 NCS
C20023 패키지ㆍPOP 디자인 기초             3   4                   3 0 4 4 NCS
C20027 캡스톤디자인 기초             3   4                   3 0 4 4  
C20025 아이덴티티디자인 기초             3   4                   3 0 4 4 NCS
C20028 캡스톤디자인 응용                         3   4       3 0 4 4  
C20024 패키지ㆍPOP 디자인 응용                         3   4       3 0 4 4 NCS
C20026 아이덴티티디자인 응용                         3   4       3 0 4 4 NCS
C20045 출판일러스트레이션 응용                         3   4       3 0 4 4 NCS
S-0033 현장실습                         2           2 0 0 0 NCS
전공합계 17 0 18 17 0 18 20 0 24 0 0 0 23 0 25 0 0 0 77 0 85 85  
총계(전공선택+교양) 20 4 18 20 4 18 21 2 24 0 0 0 24 2 25 0 0 0 86 12 85 97  
필수 X00030 현장실습_계절제                   2           2     4 0 0 0 자율과목
선택 X00029 현장실습_학기제                         21           21 0 0 0 자율과목